Overleg:Cometa

Uit Cometa - Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau
Ga naar: navigatie, zoeken

Verslag Gebruikersgroep 1/10/2015

Aanwezigen

Aanwezig:
Bart De Nil (FARO), Diantha Ossewijer (CAG), Katrien Weyns (Kadoc), Tijs De Schacht (Kortrijk), Livia Snauwaert (Erfgoedinzicht), An Smets (KUL Centrale Bibliotheek), David Coppoolse (VEB), Liezelotte Declus (CRKC), Rony Vissers (PACKED)
Verontschuldigd:
Jef Tegenbos (UA), Brecht Demasure (CAG), Sylvie Maes (VGC), Cor Vanistendael (Noorderkempen), Kim Robensyn (Amsab), Mieke Lietaer (Antwerpen)
Verslag:
Barbara Dierickx (PACKED)

Besproken punten

 • Als invoerinstructie bij het Element:Geschiedenis wordt naast het vrij tekstveld ook de mogelijkheid tot verwijzing naar een bestaande Element:NaamAgent opgenomen.
 • TO DO: in een introductietekst wordt nogmaals benadrukt dat het om een model voor uitwisseling gaat (en daar de prioriteit ligt). Kijkend naar dc:collection zou je dan de velden Verwerving + Geschiedenis weer moeten samenvoegen
 • Katrien Weyns (Archiefbank) merkt op dat er nergens een verplichte datering bepaald is. Dit is vooral vanuit archiefperspectief nuttig en/of haalbaar. Er bestaat bv. nu geen veld '19e eeuws persoon' bijvoorbeeld in Element:Biografie/Geschiedenis. Bij de invoerinstructie van dit element werd 'waar mogelijk' geschrapt en toegevoegd dat het "sterk aangeraden is om agenten te dateren".
 • TO DO: Kan er bij Inhoud een stuk worden toegevoegd 'per domein'? Voor Archieven bijvoorbeeld zijn Collectievormer, datering in Bio/Geschiedenis en Ouderdom essentieel in gebruik. In instructies wordt meegegeven alles zo goed mogelijk te dateren (bv. in verzamelperiode, geschiedenis, ...).
 • Bij Element:Ouderdom werd in de invoerinstructie opgenomen dat het mogelijk is om ook enkel de notering 'yyyy' te gebruiken.
 • De notie van verplichte velden wordt opgeheven. Dit blijft per sector afhankelijk. In de communicatie rond het idee Cometa Basis wordt meegeven dat je zoveel mogelijk Basis-velden zou moeten kunnen invullen.
 • Enkele elementen werden hernoemd: Element:Adres werd Element:LocatieAdres, Element:URL werd Element:LocatieWebsite en Element:Website werd Element:AgentWebsite.
 • In de Klasse:Administratieve gegevens wordt er bij de invoerinstructie van Element:Auteur en Element:Organisatie ook verwezen naar de referentie van een mogelijke bestaande Element:NaamAgent.
 • Element:Onderdeel_kerncollectie wordt geschrapt en hernoemd naar Element:Waardering. De invoer hiervan wordt een vrij tekstveld. Tot er uitsluitsel is over lopende discussies rond een gedeeld waarderingskader, wordt Element:Onderdeel_kerncollectie - en bv. de Musip-categorieën - in de koelkast gestopt.
 • De Extra-lijst wordt verwijderd naar een aparte pagina. Hele elementen-lijst wordt ook herbekeken.
 • In de oorspronkelijke lijst van Materiaaltypes werd archief- en documentatiematerial uitgedrukt in meter in plaats van in exemplaren.
 • De lijst van Materiaaltypes werd aangepast aan de vernieuwde lijst zoals die voorkomt in de gactualiseerde versie (2015) van het Cijferboek Cultureel Erfgoed. Er wordt ook aangegeven dat deze lijst een leidraad is die je indien wenselijk, zelf verder kan uitdiepen op basis van gangbare categorieën zoals die te vinden zijn in bv. de AAT.
 • In de tabel van Materiaaltypes wordt het woord 'meeteenheid' vervangen door 'omvang'. Het is ook de bedoeling dat deze waarden worden opgenomen in Element:Omvang.
 • Element:Formaten werd geschrapt. Zie vorige opmerking: je kan de Materiaaltypes verder uitdiepen en definiëren op basis van bv. AAT.

Ter discussie

Supercollectie

(Livia Snauwaert) Op het einde van de vergadering kwam de relatie tussen moeder- en dochtercollectie of super- en subcollectie aan bod. Momenteel is dit 1-1. Soms is het echter zinvol om meerdere relaties te leggen. Ik heb een voorbeeld om dit toe te lichten: de collectie van het Openluchtmuseum Bachten de Kupe bestaat uit een museale collectie (objecten) en een documentaire collectie (boeken, tijdschriften, brieven, foto’s…). Er werd eerst een opdeling gemaakt in subcollecties op basis van materiaaltypes (A). Het is voor ons echter ook interessant om te weten welke thematische deelcollecties er zijn (het openluchtmuseum heeft nagenoeg van alle aspecten van het plattelandsleven in de 19de en 20ste eeuw getuigenissen, van de bakker over de drukker tot de landbouwer), als inhoudelijke invalshoek binnen de objectencollectie. Daarom zijn er aparte inhoudelijke subcollecties gemaakt (B) en beide zijn aan elkaar gelinkt. Zo kan je nu bijvoorbeeld zien dat er in de subcollectie Akkerbouw (B1_01) 500 stuks gereedschap en uitrusting (A1_01) zitten. Voorlopig zijn er enkel aan het eerste subniveau objecten gekoppeld, om geen dubbels te hebben (cf. cijferboek). Zie screenshots hieronder.


Adlibscreen1.png


Adlibscreen2.png


Advies van de redactie:

 • Het principe is dat je elke (deel)collectie maar één keer telt. Je kan trefwoorden (concept, plaats, tijd, …) plaatsen bij de deelcollecties als je wil weten tot welk(e) inhoudelijke thema(s) deelcollecties behoren. Dit wordt niet aangegeven door meerdere relaties van super/subcollecties.
 • Door maar één relatie met een supercollectie toe te staan (eventueel aangevuld met een link naar een (qua provenance!) gerelateerde collectie) hou je het overzichtelijk.
 • Het staat uiteraard iedereen vrij om op lokaal niveau zijn collectiebeschrijvingen op allerlei manieren met elkaar te verbinden als dat relevant is voor de werking, maar vanuit Vlaams perspectief zit één stuk in één deelcollectie en die zit weer in één moedercollectie.
 • We stellen dan ook voor om bij dit principe te blijven en adviseren dan ook dat hier op lokaal niveau kan van afgeweken worden, maar je dan best werkt met een primaire super/sub-relatie (niet herhaalbaar en passend binnen Cometa) en daarnaast aanvullende, secundaire links (buiten Cometa).

Het Cometa-model is immers bedoeld om collectiegegevens binnen Vlaanderen te kunnen uitwisselen over de verschillende subsectoren heen en zo ook te kunnen bijdragen aan beleidsontwikkeling (door op een generieke manier bruikbare gegevens te genereren voor het Cijferboek). Als je nu de mogelijkheid voorziet om een dochter- of subcollectie te koppelen aan meerdere moeder- of supercollecties, levert dit mogelijk problemen op om tot kwantitatieve gegevens te komen die betrouwbaar / bruikbaar zijn.

Vindplaats

Erfgoedinzicht heeft bij de implementatie van COMETA in Adlib het veld 'vindplaats' toegevoegd op het tabblad inhoud, op vraag van de archeologen in Oost- en West-Vlaanderen. Dit zit echter niet Cometa en er wordt gesuggereerd om dit op te nemen als een Plus-element. Er is discussie rond de plaats van dergelijk element (in Klasse:Collecties/Algemeen of in Klasse:Collecties/Inhoud). Tijdens de vergadering wordt geen consensus bekomen.
Volgende opties lijken mogelijk:


Volgende bijeenkomst en feedback

 • Er werd besloten om een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren.
 • Feedback wordt best verzameld via de Overlegpagina's van de betrokken elementen. Dat betekent dat je een login voor de Cometa-wiki moet aanvragen bij David Coppoolse. Het documenteren van de opmerkingen in de wiki maakt redactie een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.
 • Een geactualiseerde lijst met deelnemers aan de gebruikersgroep en Cometa-implementaties werd opgemaakt worden als onderdeel van de wiki: zie paginaGebruikersgroep (gelieve bij nood aan actualisering van gegevens een mail te sturen naar PACKED vzw.Update Cometa 6/08/2015

Wijzigingen

De wijzigingen zoals besproken tijdens de redactievergadering in juni 2015 werden ingevoerd in de wiki. What's new?

Algemeen

 • In elke elementfiche is een veld ‘Invoer’ toegevoegd, met daarin een invoerinstructie.
 • Op de Overlegpagina van de Lijst met elementen vind je nu een overzicht van welk element nvt-optioneel-verplicht is in Cometa Basis en Plus. Er werd ook een kolom 'Extra' toegevoegd, aangezien een element zoals het gesuggereerde ‘Doelgroep’ (zie verder) in geen andere categorie voorkomt.

Elementen

 • Element 'AgentUrl’ heet nu Website
 • Element ‘Beheershistoriek’ werd hernoemd en uit elkaar getrokken tot Verwerving en Geschiedenis
 • Element ‘Postadres’ heet nu Adres en combineert de verwijderde elementen ‘Postadres’, ‘Postcode’ en ‘Land’.
 • Administratieve gegevens is een geheel nieuwe klasse in vergelijking met Cometa v1.
 • Element 'AgentPlaats' in Klasse:Agents: het is nogal vreemd om bij de beschrijving van een Agent, naar een algemeen iets als ‘Plaats’ te vragen (Invoer= ‘Gent’, ‘9200 Dendermonde’, volledig adres, …?). Daarom wordt AgentPlaats hernoemd naar ‘AgentAdres’ en krijgt dezelfde invoerinstructie als element Adres in Klasse:Locaties.
 • Element ‘Beheerder’ in Klasse:Locaties verwees naar dezelfde elementfiche als die in Klasse:Collecties Beheerder en werd hernoemd worden naar BeheerderLocatie, zodat duidelijk gemaakt wordt dat het hier om de beheerder van de LOCATIE gaat, en niet (noodzakelijk) om de beheerder van de COLLECTIE (beide kunnen nl. verschillend zijn).
 • Element 'Zie ook' in 'Klasse:Locaties' werd geschrapt uit beschrijving van een Locatie wegens overbodig.
 • De omschrijving bij URL werd gewijzigd aangezien een Locatie ook gebruikt kan worden om een maatschappelijke zetel te beschrijven (en bv. niet noodzakelijk de Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.url: online locatie van een collectie).

Gebruikersgroep

Volgende zaken zijn te bespreken tijdens de bijeenkomst van de Gebruikersgroep:

 • Element ‘Onderdeel kerncollectie’: zie Overlegpagina. Daar worden verschillende categorieën voorgesteld ter invulling.
 • Element ‘Doelgroep’: zie Overlegpagina. Heeft iemand een trefwoordenlijst?
 • Aan de velden ‘Formaat’, ‘Materialen’ en ‘Omvang’ werd niets gewijzigd, maar besluitvorming hierover is nodig. Kort samengevat: de huidige lijst die te vinden is bij 'Invoer:Materialen' lijkt niet zo consistent opgesteld voor alle vermelde types. Formaten lijkt dan weer niet volledig te rijmen met wat beschreven wordt in Materialen. Het is in sommige gevallen moeilijk om de waarde voor element Omvang te scheiden van de waardes in Invoer:Materialen.

-> dit wordt verder toegelicht tijdens de bijeenkomst.

Redactie

In het algemeen ontbreken er hier en daar nog URI’s; indien mogelijk moeten deze nog aangevuld worden.
De Crosswalks moeten volledig herbekeken worden. Tijdens de vergadering in juni bespraken we volgende verdeling:

 • RSLP-CD + DC: VEB
 • ISAD-G/EAD: Archiefbank
 • Cijferboek: FARO

Het lijkt me mooi als dit tegen de bijeenkomst in oktober zou kunnen gebeurd zijn.

Volgende bijeenkomst

Vergadering Gebruikersgroep op donderdag 1 oktober 2015 om 13u bij FARO.