Wat is Cometa?

Uit Cometa - Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau
Ga naar: navigatie, zoeken
Lokale muziekcollectie (© Heemkunde Vlaanderen)

Lokale muziekcollectie (© Heemkunde Vlaanderen)

Cometa staat voor ‘collectiemetadata’, gegevens over collecties. Het is een model voor het maken van gestructureerde beschrijvingen van erfgoed op het niveau van de collectie. Binnen het model kan het woord ‘collectie’ ook verwijzen naar een deelcollectie of een archiefbestand. Cometa is geen technische standaard maar een hulpmiddel om beschrijvingen op collectieniveau te maken die volledig, consistent, uitwisselbaar en uitbreidbaar zijn.

Doelstellingen

 • Cometa is een staalkaart van elementen die mogelijk interessant zijn om op te nemen in collectiebeschrijvingen. Cometa helpt hier voorkomen dat erfgoedspelers het wiel moeten heruitvinden .
 • Cometa is een gemeenschappelijk model voor het creëren van collectiebeschrijvingen met gestandaardiseerde elementen. Instellingen die het Cometamodel volgen, kunnen hun gegevens gemakkelijk uitwisselen of delen met andere spelers in de sector die dat ook doen. Hier helpt Cometa te voorkomen dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden verzameld.
 • Cometa is een hulpmiddel voor het aggregeren van metadata over collecties. Daarom baseert Cometa zich op de RSLP Collection Description-standaard. RSLP-CD werd in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld als uitwisselingsformaat voor archieven, bibliotheken en musea voor het beschrijven op collectieniveau. Wie het Cometamodel volgt, zal de centrale elementen van zijn collectiebeschrijvingen op eenvoudige manier kunnen exporteren in RSLP-CD-formaat. RSLP-CD houdt rekening met het gegeven dat veel archieven bestandsbeschrijvingen maken in de formaten ISAD(G) of EAD, waardoor het mogelijk is deze formaten via een correspondentietabel om te zetten naar RSLP-CD.

Basis, Plus en Extra

De trappen van het Cometamodel
De trappen van het Cometamodel

Het Cometamodel heeft drie trappen. Bij elke trap worden extra gegevens toegevoegd om de inzetbaarheid van de collectiebeschrijving te verhogen. Hoe specifieker de gegevens, hoe minder uitwisselbaar ze worden.

 • Cometa Basis is de minimale set gegevens. Dit is informatie die nuttig is bij het publiek ontsluiten van erfgoedcollecties. De gegevens kunnen zeer breed worden uitgewisseld.
 • Cometa Plus breidt Cometa Basis uit met informatie die relevant is voor het ondersteunen van beheersfuncties en beleidsontwikkeling. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden met andere erfgoedinstellingen die het Cometamodel volgen.
 • Cometa Extra. Sommige subsectoren of instellingen zullen behoefte hebben aan gegevens die niet in Cometa Plus voorkomen. Cometa Extra is het deel van een beschrijving dat buiten het brede uitwisselingsdoel van Cometa valt. Daarbinnen kan een organisatie, eventueel in samenspraak met andere instellingen die dezelfde gegevens nodig hebben en verzamelen, eigen elementen definiëren.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle elementen en hun onderverdeling in Basis, Plus of Extra.

Structuur

Cometa hanteert de volgende secties bij de opbouw van een collectiebeschrijving:

 1. Algemeen. Elementen die de collectie algemeen beschrijven.
 2. Agenten. Gegevens van bij de collectie betrokken partijen.
 3. Relaties. Samenhang met andere collecties.
 4. Inhoud. Beschrijving van de collectie via trefwoorden.
 5. Collectiebeleid. Uitgangspunten bij de verdere ontwikkeling van de collectie.
 6. Ontsluiting. Detaillering van de registratie- en digitaliseringsgraad.
 7. Rechten. Gegevens over de intellectuele eigendomsrechten op objecten uit de collectie.
 8. Behoud en beheer. Conserverings- en preserveringsinformatie.

Elementen

De Lijst van elementen geeft een overzicht van alle elementen die kunnen voorkomen in een Cometabeschrijving.

Wat is een collectie? Hoe begin je aan het beschrijven van (deel)collecties?